Boka möte

Verksamhetspolicy

Verksamhetspolicy

Vår verksamhetspolicy är ett samlat dokument som ersätter separat Miljö-, Kvalitets- och Arbetsmiljöpolicy. Ledningen upprättar, inför och underhåller Verksamhetspolicyn inom den definierade omfattningen av företagets Verksamhetssystem. Arbetet sker löpande enligt åtgärdstrappan; Undersöka – Riskbedöma – Åtgärda - Följa upp

Polyform är ett tillverkande företag inom planmöbelindustrin med en huvudsaklig inriktning mot kök. Till största del är vi verksamma och levererar till kunder på den svenska marknaden.

Vår affärsidé är att erbjuda specialkompetens (måttanpassat med laserkantning och korta leveranstider i både korta och långa serier) till företag inom både privat- och offentlig sektor. Med vår samlade erfarenhet och kompetens, tillsammans med vårt nätverk, ska vi hitta hållbara och kostnadseffektiva lösningar av rätt kvalitet.

Vår målsättning är att bli en naturlig och respekterad partner som levererar en hållbar produktion på ett affärsmässigt sätt till våra kunder. Vi ska arbeta nära våra kunder med hög tillgänglighet, värna om våra medarbetare och deras hälsa samt ta ett socialt ansvar lokalt.

Detta innebär bland annat att:

 • vi levererar produkter med den kvalitet som kunden beställt, i rätt tid och till rätt pris.
 • vi har kontroll på eventuella risker för miljö och människors hälsa.
 • vi aktivt arbetar för att förebygga och minska negativ miljöpåverkan.
 • våra medarbetare erbjuds en säker, stimulerande och utvecklande arbetsmiljö.
 • vi är engagerade i lokala leverantörer, integrationsfrågor och ett levande föreningsliv.

För att uppnå detta skall vi:

 • arbeta mot hållbarhet, dvs skydda miljön och att förebygga förorening (M) 
 • tillhandahålla säkra och hälsosamma arbetsförhållanden för att förhindra arbetsrelaterade skador och ohälsa. (A) 
 • identifiera och eliminera faror och minska arbetsmiljörisker (A) 
 • ha samråd och medverkan med arbetstagare (A) 
 • som en miniminivå uppfylla tillämpliga legala krav och andra krav (KMA) 
 • ständigt förbättra ledningssystemet för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, dvs vårt verksamhetssystem (KMA) 

 

Kom ihåg att...

Vi tillverkar måttanpassade produkter i såväl små som stora serier i det material du önskar - alltid med laserkantlist som standard!

Boka ett möte